Fokus på förbättringar

Ständiga förändringar i organisationers verksamhet och verksamhetsmiljöer kräver ofta snabb förändringsförmåga av både förmän och anställda. Företagen behöver förnya sig och personalen behöver lära sig nya saker och färdigheter. Det behövs nya infallsvinklar och sätt att tänka kring det egna arbetet och också en förmåga att koppla det till företagets mål och visioner. Här kan arbetshandledningen vara ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod som både utvecklar det professionella lärandet och som främjar organisationens verksamhet och utveckling.

Resultat i organisationer där arbetshandledning använts visar ett samband med följande faktorer

  • Arbetets kvalitet och effektivitet och kundnöjdhet förbättras.
  • Den professionella identiteten stärks.
  • Orken på jobbet förbättras.
  • Arbetshandledningen ger möjlighet att lära sig av varandra.
  • Arbetsgemenskapens atmosfär förbättras och frånvaron minskar.
  • Förmansarbetet och ledarskapet utvecklas.
  • Kärnuppdraget förtydligas.
  • Mångprofessionell verksamhet kan utvecklas.